Επιδοτούμενο πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) στο πλαίσιο του ειδικού στόχου περί ενίσχυσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, αναλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η πράξη περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 570 μακροχρόνια ανέργων ώστε να αποκτήσουν  πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο σύνολο των 7 Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 520 ώρες (κατά μ.ο 170 ώρες θεωρία και κατά μ.ο 350 ώρες πρακτική άσκηση). Το συνολικό επίδομα ανέρχεται σε 2.230€ – 2.250 €

Στόχοι έργου
Αντικείμενο πράξης είναι, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, με στόχο την συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελουμένων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων, καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων που είναι οι μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα.

Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά μέσω αυτού του ιστότοπου.

Το έργου περιλαμβάνει:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : Η ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται στον τομέα συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και έχει γνώσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τις σωστές πρακτικές εκτέλεσης των εργασιών και αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ : Η Ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων εκείνων των εργασιών που σχετίζονται με την οργάνωση και τον προγραμματισμό των εισροών, εκροών καθώς και με την διευθέτηση των αγαθών/υλικών της αποθήκης. Μεταξύ άλλων η θέση αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών, οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινή διαχείριση και λειτουργία της αποθήκης, ενώ παράλληλα συμβάλουν στη βέλτιστη και απρόσκοπτη ροή αγαθών/υλικών σε αυτή.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 1. Είναι μακροχρόνια άνεργος με ενεργό δελτίο ανεργίας.
 2. Έχει χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, ήτοι έως
  • Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου
  • Απόφοιτοι ΕΠΑΛ
  • Απόφοιτοι ΕΠΑΣ
  • Απόφοιτοι Γυμνασίου
  • Απόφοιτοι Δημοτικού
 3. Είναι έως 25 ετών ή πάνω από 50
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο του Απολυτήριου Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.
 4. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2017. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2017 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2017.
 5. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση).
 6. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 7. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένη παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 • Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΚΕΕΕ) ότι δεν είναι Μαθητές, Σπουδαστές ή Φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση του από 16/01/2019 έως 22/02/2019 και ώρα 23:59:59 στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., Οικονόμου 5 (Περιοχή Γιαννιτσών) στον 5ο όροφο καθημερινά 09.00 – 17.00. Πληροφορίες 2310552670, info@kekekpa.gr)