Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκδηλώσεις προσέγγισης επενδυτών

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα
Το έργο South Eastern Europe Women Business Angels Network (S.E.E.W.B.A.N.), το οποίο επιχορηγείται από την Ε.Ε., έχει ως κύριο σκοπό την διάδοση εμπειριών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην δημιουργία ενός δικτύου Women Business Angels (WBA) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), από έμπειρες χώρες, σε χώρες με μικρή ή καθόλου εμπειρία στον τομέα. Το πρόγραμμα είναι μια κοινοπραξία 7 χωρών (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σλοβενία Ουγγαρία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο – Περιφέρεια Σκωτίας). Στην Ελλάδα το έργο εκπροσωπείται από το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – ΣΕΓΕ και το Συνδέσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος – ΣΕΒΠΔΕ.
Στόχος του έργου είναι να επιτευχθούν τα ακόλουθα:
• Βελτίωση στην πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών σε χορηγίες από επιχειρηματικούς αγγέλους
• Αύξηση επενδύσεων από WBA σε γυναικείες επιχειρήσεις
• Ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων για την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή σε επενδύσεις σε γυναικείες επιχειρήσεις μέσα από ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
• Ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων αποτελεσματικής παρουσίασης ιδεών μέσα από ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά αποκλειστικά γυναίκες επιχειρηματίες
• Βελτίωση των δικτύων και επαφών μεταξύ των WBA αλλά και μεταξύ των γυναικών επιχειρηματιών, των WBA και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων
• Κατανόηση των εμποδίων και προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι WBA και οι γυναίκες επιχειρηματίες με την παροχή χρηματοδότησης από επιχειρηματικούς αγγέλους
Στα πλαίσια του έργου, και για όσες γυναίκες εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα παρέχονται, δωρεάν και επιχορηγημένα από την Ε.Ε., τα πιο κάτω:
• Ολοκληρωμένη εκπαίδευση για αποτελεσματική προσέγγιση επενδυτών μέσω εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος
• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις προσέγγισης επενδυτών
• Επιχειρηματικές ευκαιρίες και επαφή με επιχειρηματίες του κλάδου τους
• Δικτύωση με έμπειρα άτομα του τομέα δραστηριοποίησης και άλλους πιθανούς συνεργάτες
• Πρόσβαση στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα για προσέγγιση επενδυτών
• Καθοδήγηση από καταξιωμένους επιχειρηματίες κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης σας
• Διεθνής δικτύωση μέσω των οργανισμών της κοινοπραξίας
• Διασυνδέσεις με το οικοσύστημα καινοτομίας στην Κύπρο και το εξωτερικό
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικά νομικά, λογιστικά, μάρκετινγκ και τεχνολογίας (ICT)
Κριτήρια συμμετοχής:
1. Γυναίκες ηλικίας 18+,
2. Ενεργές και νέες/επίδοξες επιχειρηματίες,
3. Επιχειρηματικές ιδέες σε οποιονδήποτε τομέα
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκδηλώσεις προσέγγισης επενδυτών.
Το έργο προσφέρει υποστήριξη σε γυναικείες επιχειρήσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ως γυναίκα επιχειρηματίας με υφιστάμενη επιχείρηση ή με μια ιδέα έτοιμη προς υλοποίηση προσφέρεται η ευκαιρία εκπαίδευση για την αποτελεσματική προσέγγισης επενδυτών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό τη ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για δημιουργία πρωτότυπων/καινοτόμων επιχειρηματικών έργων καθώς και αποτελεσματική προσέγγιση επενδυτών.
Πιο αναλυτικά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει:
• Βασική κατανόηση της διαδικασία χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων
• Συζήτηση για διαχωρισμό των διαφόρων επενδυτών σε κατηγορίες
• Παροχή βασικών γνώσεων σχετικά με την παρουσίαση μιας ιδέας σε εκδηλώσεις αναζήτησης επενδυτών
• Κατανόηση της αναγκαιότητας για σωστή παρουσίαση μιας επιχειρηματική ιδέας μέσα από κατηγοριοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών/προϊόντων
• Εκπαίδευση και προετοιμασία μιας επιχειρηματία για την ετοιμασία συνοπτικής και αποτελεσματικής παρουσίασης της ιδέας της για προσέγγιση επενδυτών.
• Εκδηλώσεις προσέγγισης επενδυτών όπου θα δοθεί η ευκαιρία στις συμμετέχουσες να μοιραστούν την ιδέα τους σε πιθανούς επενδυτές και επιμελητήρια σε τοπικό, διεθνές αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο ζητώντας την έμπρακτη υποστήριξη τους στις εν λόγω επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι εκδηλώσεις προσέγγισης επενδυτών θα διοργανωθούν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 2018. Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους θα ανακοινωθούν άμεσα.
Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις προσέγγισης επενδυτών είναι δωρεάν. Όσες υποψήφιες επιλεγούν για την επόμενη φάση θα ειδοποιηθούν γραπτώς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τηλεφωνικώς. Με το πέρας της εκπαίδευσης και των εκδηλώσεων, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει απαραιτήτως να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση πατώντας εδώ. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

*Το έργο δεσμεύεται να διαφυλάξει τα προσωπικά και πνευματικά δικαιώματα των συμμετεχόντων σύμφωνα με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς βάση τους περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμους.