Αποτελέσματα έργου Promote WBL

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου

Μία από τις κύριες προκλήσεις της Ε.Ε. όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας των νέων είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ανεπτυγμένες δεξιότητες του μελλοντικού εργατικού δυναμικού θα καλύψουν τις ανάγκες του χώρου εργασίας. Η μάθηση με βάση την εργασία χρησιμοποιεί το χώρο εργασίας ως ένα ισχυρό μαθησιακό περιβάλλον που συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.


Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να κάνει την μάθηση με βάση την εργασία (work-based learning) πιο αποτελεσματική, έτσι ώστε να οδηγεί σε μια κερδοφόρα κατάσταση και για τους εκπαιδευόμενους και για την επιχείρηση που τους φιλοξενεί. Οι κύριες προκλήσεις που ανιχνεύονται είναι η ανεπαρκής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και των επιχειρήσεων, καθώς και η έλλειψη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας των εκπαιδευομένων.

Η μάθηση με βάση την εργασία (work-based learning) οφείλει να είναι αποτελεσματική και επίσης πιο αποδοτική από πλευράς κόστους. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι δυναμικοί, δημιουργικοί και να αυξάνουν τις δεξιότητες τους για την επίλυση προβλημάτων ώστε να μάθουν να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά. Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε αυτό, δεδομένου ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές.

Παραδοτέα του έργου: