Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά - PAL Voice

Στόχος της Πράξης είναι η παροχή Ψυχοκοινωνικής Συμβουλευτικής, Εξατομικευμένης Επαγγελματικής και Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής καθώς και η σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων προς την κοινότητα Ρομά με στόχευση στις γυναίκες Ρομα.

Στα πλαίσια της Πράξης οι ωφελούμενοι/-ες λαμβάνουν συνεδρίες Εξατομικευμένης Επαγγελματικής και Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής από εξειδικευμένο/-η και έμπειρο/-η σύμβουλο. Ο/η σύμβουλος αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση των ωφελούμενων για επαγγελματικά και επιχειρηματικά ζητήματα στοχεύοντας στην ενθάρρυνση των ατόμων για ευκολότερη και δικαιότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Θέματα συζήτησης αποτελούν, πρωτίστως, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός ούτως ώστε ο καθένας/καθεμιά να ακολουθήσει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα. Έπειτα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) του ατόμου.

Το έργο υλοποιείται σε 3 βασικές Περιφέρεις: στην Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης και στην Περιφέρεια Αττικής.

Συνολικά θα επωφεληθούν 460 γυναίκες και νέοι Ρομά.

Το έργο PAL Voice επωφελείται με επιχορηγήσεις ποσού 180.500,00 ευρώ από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των EEA Grants (XM EOX 2014-2021) και εθνικούς πόρους.

Κοινοπραξία:

  • Σ.Ε.Γ.Ε. – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Ελλάδα)
  • Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης (Ελλάδα)
  • Δήμος Μαρωνείας – Σαπών (Ελλάδα)

Ομάδα Στόχος: Γυναίκες Ρομά, Νέες και Νέοι Ρομά

Διάρκεια: 21/04/2023 – 30/04/2024 (12 μήνες)