Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) > Projects > Πράσινη Μετάβαση > Πράσινη Mετάβαση στις Γυναίκες Επιχειρηματίες στα Βαλκάνια – G-FEB

Πράσινη Mετάβαση των Γυναικών Επιχειρηματιών στα Βαλκάνια - G-FEB

Το έργο G-FEB στοχεύει στη βελτίωση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην περιοχή των Βαλκανίων με τη δημιουργία καινοτόμων, εξειδικευμένων για την αγορά λύσεων κατάρτισης.

Οι λύσεις αυτές θα προσφέρουν ευκαιρίες δια βίου μάθησης και θα προωθήσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων πράσινου προσανατολισμού και αειφορίας μεταξύ των γυναικών επιχειρηματιών. Το έργο αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις στην περιοχή των Βαλκανίων και την Τουρκία, όπως η χαμηλής ποιότητας επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα ποσοστά ανεργίας, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων, οι δεξιότητες που έρχονται σε αναντιστοιχία με την αγορά εργασίας και η έλλειψη πράσινων πρωτοβουλιών.

 

 

Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ για την πράσινη επιχειρηματικότητα, τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του τομέα της ΕΕΚ και της αγοράς εργασίας, την ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών ΕΕΚ, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, την ανάπτυξη των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ΕΕΚ, των εκπαιδευτών και των γυναικών επιχειρηματιών και την κατάρτιση γυναικών στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Η κοινοπραξία αποτελείται από οκτώ οργανισμούς από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, την Τουρκία και την Αυστρία. Οι εταίροι αυτοί θα αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για την παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου στις ομάδες-στόχους.

Το έργο G-FEB έχει σχεδιαστεί για να τονίσει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας και την ευθύνη της κοινότητας να στραφεί προς πιο πράσινες, πιο βιώσιμες πρακτικές σε συνδυασμό με έξυπνες εξειδικεύσεις και ψηφιοποίηση.

Ακολουθεί μια σύνοψη των επιπτώσεών της σε διάφορες ομάδες-στόχους:

Συμμετέχοντες Οργανισμοί:

 1. Θα ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους σε πιο πράσινες πρακτικές, ευθυγραμμιζόμενοι με τις μεθόδους του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, οι οποίες θα βοηθήσουν στην υποστήριξη πράσινων επιχειρήσεων.
 2. Θα αξιολογούν τα προγράμματα κατάρτισης και τις κινητικότητές τους με τη βοήθεια των συμμετεχόντων και των ενδιαφερομένων, παρέχοντας ανατροφοδότηση για βελτίωση και αναγνώριση των προγραμμάτων/δραστηριοτήτων τους.
 3. Τα δίκτυά τους θα διευρυνθούν καθώς οι 8 οργανισμοί αυτής της σύμπραξης θα συνεργάζονται με τους ενδιαφερόμενους φορείς τους, προωθώντας τη μελλοντική συνεργασία.
 4. Θα αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση έργων της ΕΕ, θα μάθουν για την εργασιακή συμπεριφορά της ΕΕ και θα ενισχύσουν την εταιρική τους ικανότητα.

Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενοι:

 1. Θα έχουν ευκαιρίες διακρατικής μάθησης μέσω εκπαιδεύσεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων, επιστρέφοντας με αυξημένες γνώσεις και νέες ιδέες.
 2. Θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ανταλλάσσοντας τις προηγούμενες υλοποιήσεις τους και αποκτώντας δεξιότητες από τα προγράμματα κατάρτισης.
 3. Το επαγγελματικό τους δίκτυο θα διευρυνθεί με τη δημιουργία σχέσεων με ενδιαφερόμενους φορείς από άλλες συμμετέχουσες χώρες.
 4. Θα ενισχύσουν το ρόλο τους ως πρεσβευτές των πράσινων πρακτικών, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ αυτής της νέας προσέγγισης και των ΜΜΕ.


ΜΜΕ:

 1. Θα λάβουν υλικό και νέο προσωπικό εξειδικευμένο σε αυτές τις πρακτικές για να υιοθετήσουν μια πιο πράσινη προοπτική.
 2. Θα λάβουν άμεσα τα αποτελέσματα του έργου για εφαρμογή, ενθαρρύνοντας την περαιτέρω έρευνα για την υιοθέτηση οικολογικότερων πρακτικών στον επιχειρηματικό τομέα.
 3. Θα εξοικειωθούν με τα προγράμματα Erasmus και τους οργανισμούς που έχουν εμπειρία σε αυτά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικές συνεργασίες.


Ιδρύματα ΕΕΚ:

1. Θα βελτιωθούν στους εντοπισμένους τομείς αδυναμίας μέσω του     εκπαιδευτικού υλικού που θα προσφέρει η G- FEB.
2.  Θα εμπλέξουν άτομα από ευάλωτες ομάδες, ιδίως γυναίκες