ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Δράσεις

Θεσσαλονίκη, 27/08/2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. 01/2021

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε., έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου « ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244
 3. Τους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία, και ιδίως:
  • Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ειδικές διατάξεις σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις για ανάπτυξη και απασχόληση» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
  • Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 για τη θέσπιση κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιείας και για τη θέσπιση γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ταμείο Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιείας και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου
  • Κανονισμός (ΕΕ) 1299/2013 που καθορίζει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
  • Κατ ‘εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας
  • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, για τον καθορισμό κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη μεταφορά και τη διαχείριση των συνεισφορών του προγράμματος, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων ενημέρωσης και επικοινωνίας για λειτουργίες και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων
 1. Την εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2015) 6283/9-9-2015 και την τελευταία έκδοση του προγράμματος συνεργασίας.
 2. Την απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης που ελήφθη κατά τη διάρκεια της 7ης συνεδρίασης της επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου και το εγκεκριμένο έντυπο αίτησης.
 3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (B3a.13)
 4. Το εγχειρίδιο υλοποίησης προγράμματος και έργου όπως ισχύει.

Και προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των παραδοτέων D1.1.2, D2.1.1, D3.1.1, D3.1.1, D3.1.1, D3.1.2, D3.1.3, D3.1.3, D3.1.4, προϋπολογισμού 44.480,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Game of Business” (MIS 5070952) και ακρωνύμιο “GoB” του προγράμματος INTERREG V-A «Greece – Bulgaria 2014 – 2020», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει σχετική έγγραφη προσφορά, η οποία θα περιέχει:

Α. Τεχνική προσφορά: ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο έργων για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας.

Συναφή έργα θεωρούνται εκείνα που έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται και που αφορούν στην διοργάνωση τουλάχιστον πέντε (5) συνεδρίων , ημερίδων ή/και συναντήσεων εταίρων στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος.

Προς απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομίσουν συμβάσεις και τιμολόγια ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

Β. Οικονομική προσφορά.

Τα ανωτέρω θα υποβληθούν σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά 2 υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική προσφορά (α’ φάκελος) & οικονομική προσφορά (β’ φάκελος).

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν ως προς την πληρότητα τους και την ορθότητα τους σε συνδυασμό με την οικονομική τους αξιολόγηση.

Οι προσφορές θα κατατεθούν με ταχυμεταφορά ή δια ζώσης στα γραφεία του Σ.Ε.Γ.Ε., Ολυμπίου Διαμαντή 14, Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη, έως και τις 22/09/2021 και ώρα 16:00. Πέραν της προθεσμίας δε θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά.

Για να κατεβάσετε το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ.

 

Η Πρόεδρος

Αποστολίνα Τσαλταμπάση