Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση έργου

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Δράσεις

 

Θεσσαλονίκη, 11 Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 1466.01.2021

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της διαδικτυακής πλατφόρμας του σχέδιού με τίτλο: “Balkan Women Coalition vol. II – Social Start-Up Booster for Supporting Female entrepreneurship in Balkans” και κωδικό: 2020-1-EL01-KA204-078936» (http://elearning.balkancoalition.com/)

 

Η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και τον προϋπολογισμό του Σχεδίου «Balkan Women Coalition vol. II – Social Start-Up Booster for Supporting Female entrepreneurship in Balkans» (2020-1-EL01-KA204-078936),
  2. Την από 20/11/2020 υπογεγραμμένη Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ με πολλούς δικαιούχους ΚΑ204 μεταξύ του Σ.Ε.Γ.Ε. και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+,
  3. Το Παράρτημα IΙΙ – Χρηματοοικονομικοί και συμβατικοί κανόνες
  4. Τον εσωτερικό κανονισμό Προμηθειών του Συνδέσμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της διαδικτυακής πλατφόρμας του σχέδιού με τίτλο: “Balkan Women Coalition vol. II – Social Start-Up Booster for Supporting Female entrepreneurship in Balkans” και κωδικό: 2020-1-EL01-KA204-078936» (http://elearning.balkancoalition.com/).

Ο συνολικός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και λοιπές νόμιμες κρατήσεις, θα χρηματοδοτηθεί από την κατηγορία Ειδικών Δαπανών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου.

Το κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής άποψης προσφορά. Το ποσοστό βαρύτητας αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς τίθεται στο 80% και της Οικονομικής Προσφοράς στο 20%. Ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ) θα υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο ΤΒΣΠ=(0,8 Χ Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς) + (0,2 Χ Τελικό Βαθμό Οικονομικής Προσφοράς).

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούνται, δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης (Πρόσκληση και Παράρτημα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά γραπτώς, μέχρι την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021, και ώρα 17:00, στο email info@sege.gr, η στο γραφείο του Σ.Ε.Γ.Ε. (Ολυμπίου Διαμαντή 14, 54626, Θεσσαλονίκη, τηλ. επικοινωνίας: 2310224440).

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν. Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ευρώ και θα αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή χωρίς φόρους και ξεχωριστά οι προσαυξήσεις και οι τιμές των φόρων όπως αυτά θα βαρύνουν την προσφορά.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Διαχειρίστρια, την Υπεύθυνη Οικονομικών και την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Σχεδίου. Η ισχύς των προσφορών θα είναι ένας (1) μήνας μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Προθεσμία υλοποίησης του έργου : τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά από την προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο κ.λ.π.). Μεταξύ του Συνδέσμου και του επιλεγμένου Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση, που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης / ενημέρωσης ιστοσελίδων και εκπαιδευτικών πλατφόρμων, σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, η οποία θα αποδεικνύεται από την διάρκεια παρουσίας του αναδόχου στον χώρο ανάπτυξης δυναμικών ιστοτόπων καθώς και από παραδείγματα έργων του. Τα αποδεικτικά των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής θα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο με την οικονομική προσφορά και θα υποβάλλονται ως φωτοαντίγραφα.

 

Πρόσκληση και Παράρτημα

 

Για το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε.

Η Πρόεδρος

Αποστολίνα Τσαλταμπάση