Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Πρόσληψη Προσωπικού

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού στο Πλαίσιο του Έργου 

“Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women Through Tourism” BSB 1030

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει, ως επικεφαλής εταίρος, το έργο με τίτλο “Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women Through Tourism ” (WETOUR), με αριθμό BSB1030, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος Black Sea Basin 2014-2020, με προτεραιότητα 1.1 “Από κοινού προώθηση της επιχειρηματικότητας στους τομείς του τουρισμού και πολιτισμού”.

Για τις ανάγκες υλοποίησης του εν λόγω έργου θα χρειαστεί η πρόσληψη προσωπικού που θα εργαστεί στις παρακάτω θέσεις:

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α

1 άτομο – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Χρονική διάρκεια απασχόλησης: 21 μήνες

Συνολικό κόστος μικτών αποδοχών:  19.200 ευρώ

Χαρακτηριστικά της Θέσης Εργασίας: 

Ο Υπεύθυνος έργου έχει την ευθύνη του συνολικού προγραμματισμού, συντονισμού, παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής εναρμόνιση των δράσεων του έργου με τις στρατηγικές  προτεραιότητες του φορέα και τη διεθνή πραγματικότητα. Ο Υπεύθυνος Έργου συνεπικουρείται από την Ομάδα Έργου της οποίας ηγείται, ενώ λαμβάνει νομική υποστήριξη από Νομικό Σύμβουλο. Κατά περίπτωση υποστηρίζεται από ειδικούς συμβούλους/εξωτερικούς συνεργάτες.

Απαραίτητα Προσόντα Προσωπικού:

 • Προϋπηρεσία σε θέση Υπεύθυνος έργου (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 3 ετών)
 • Πτυχίο ΑΕΙ, οικονομικών σπουδών.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία συνεργασίας με φορείς από τις χώρες στόχου
 • Γνώση δεύτερης γλώσσας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β

1 άτομο – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Χρονική διάρκεια απασχόλησης: 21 μήνες

Συνολικό κόστος μικτών αποδοχών:  3.840 ευρώ

Χαρακτηριστικά της Θέσης Εργασίας: 

Ο Διοικητικός Υπάλληλος εργάζεται ως υπάλληλος γραφείου και τα καθήκοντά του καθορίζονται από τις δραστηριότητες του έργου στα Πακέτα Εργασίας και εργασίες Προώθησης.

 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Απαραίτητα Προσόντα Προσωπικού:

 • Προϋπηρεσία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (εθνικά ή/και ευρωπαϊκά)
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένο από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.
 • Καλή γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ

1 άτομο – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Χρονική διάρκεια απασχόλησης: 15 μήνες

Συνολικό κόστος μικτών αποδοχών:  9.600 ευρώ

Χαρακτηριστικά της Θέσης Εργασίας: 

Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού του έργου στο Πακέτο Εργασίας Τ.1 καθώς και για τον ποιοτικό έλεγχο του συνόλου του υλικού.

Απαραίτητα Προσόντα Προσωπικού:

 • Προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκά έργα άνω των 3 ετών
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένο από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.
 • Γνώσεις δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή των παραπάνω ατόμων θα πραγματοποιηθεί με βασικό κριτήριο αξιολόγησης την εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα και την απαραίτητη εκπαίδευση με βάση τα χαρακτηριστικά και τα απαραίτητα προσόντα της κάθε θέσης εργασίας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η κατάθεση αιτήσεων θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παρούσα πρόσκληση (10/10/2021).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή και συνοδεύονται από το σύνολο των δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του Σ.Ε.Γ.Ε., η οποία δύναται να καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη γραμματεία του Σ.Ε.Γ.Ε., τηλ. 2310224440, email: info@sege.gr.