ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Posted by: sege_admin
Category: Νέα

Θεσσαλονίκη, 02.05.2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την παροχή υπηρεσίας <<Διοργάνωση Διεθνούς Επιχειρηματικού Συνεδρίου για

την υποστήριξη και συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα BSB1030>>

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) ως επικεφαλής εταίρος στο έργο με τίτλο “Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women through Tourism” (WE TOUR) και κωδικό BSB1030, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος Black Sea Basin 2014-2020, με προτεραιότητα 1.1 “Κοινή προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού” και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει
 2. Την από 25/06/2021 σύμβαση υλοποίησης του υπ.αρ. BSB 1030 έργου « Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women through Tourism – WE TOUR -στο πλαίσιο του προγράμματος Black Sea Basin 2014-2020
 3. Το εγχειρίδιο υλοποίησης προγράμματος και έργου όπως ισχύει

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών   << Διοργάνωση Διεθνούς Επιχειρηματικού Συνεδρίου για την υποστήριξη και συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα >>   του έργου WE TOUR προϋπολογισμού  11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

 1. Συνοπτική Παρουσίαση

Οι χώρες γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά μέσα πολιτικής και έργα για να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών επιχειρηματιών. Λίγες είναι οι χώρες που έχουν υιοθετήσει μια σαφή πολιτική για να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τις γυναίκες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να γίνουν πιο φιλόδοξες. Γενικά, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε τομείς υψηλής ανάπτυξης και απασχολούν λιγότερους εργαζομένους από τους άνδρες.

Το έργο με τίτλο WE TOUR – “Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women through Tourism”, συνδέεται στενά με τις κοινές προκλήσεις της περιοχής του προγράμματος. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός διασυνοριακού επιχειρηματικού δικτύου στην περιοχή της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της δια βίου συνεργασίας, της κατάρτισης και της δικτύωσης. Επίσης, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση, υποστήριξη και ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω του τουρισμού, παρέχοντας νέες οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες στις γυναίκες στην περιοχή της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας.

Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει 5 φορείς, από τις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, Αρμενία και Γεωργία.

Στο πλαίσιο του έργου θα διεξαχθεί Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο  για την υποστήριξη και συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα .

Η Τεχνική Έκθεση αναλύεται στο Παράρτημα Ι.

 

 1. Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει στις 23/06/2023.

 

 1. Προϋπολογισμός της σύμβασης

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ορίζεται στο ποσό των Ένδεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προϋπόθεση των πληρωμών είναι η έκδοση νόμιμου αντίστοιχου παραστατικού (τιμολογίου) από τον ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή. (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα ΙΙ)

 

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους συμπεριλαμβάνοντας τα παρακάτω στοιχεία:

 • Τεχνική Προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο μία σύντομη περιγραφή της επιχείρησης και τυχόν ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχει υλοποιήσει (είτε ως εταίρος, είτε ως υπεργολάβος).
 • Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα.

 

 1. Επιλογή αναδόχου

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης του ΣΕΓΕ.

 

 1. Υποβολή προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτωντας φάκελο στα γραφεία του ΣΕΓΕ, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ολυμπίου Διαμαντή 14, 54626, Θεσσαλονίκη, είτε ηλεκτρονικά

στο e-mail: info@sege.gr.

 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι έως και την 10-05-2023 και ώρα 14.00.

 

 1. Πληροφορίες

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.00 τις εργάσιμες ημέρες από την κα Αθανασία Ιωαννίδου, στο τηλέφωνο 2310 22 44 40, e-mail:

director@sege.gr και info@sege.gr.

 

Κατεβάστε ΕΔΩ την πρόσκληση και τα παραρτήματα.