Ο Σ.Ε.Γ.Ε. υποστηρίζει την έρευνα που πραγματοποιείται από το ΙΝΖΕΒ

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Δράσεις

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος υποστηρίζει την έρευνα που πραγματοποιείται από το ΙΝΖΕΒ (www.inzeb.org) σε συνεργασία με το Eλληνικό Παράρτημα του Association of Energy Engineers (www.aee-greece.gr) και αφορά:
στους ενεργειακούς ελέγχους και στην εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης τόσο στις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εστιάζει στο βαθμό επίγνωσης που έχουν οι επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας σχετικά με το θέμα αυτό.

Πληροφορίες σχετικά με την έρευνα είναι διαθέσιμες στο παρακάτω κείμενο, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τους αντίστοιχους συνδέσμους για τη συμμετοχή στην έρευνα.

Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να αφιερώσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

To INZEB, σε συνεργασία με το Ελληνικό Παράρτημα του Hellenic Chapter – Association of Energy Engineers, διεξάγει έρευνα με κύριο στόχο να αναγνωριστεί ο βαθμός επίγνωσης των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, σε σχέση με τους ενεργειακούς ελέγχους και την ενεργειακή διαχείριση.

H έρευνα θα είναι «ανοιχτή» έως την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιούν σε μία έκθεση, η οποία θα δημοσιοποιηθεί στις αρχές Δεκέμβρη 2019.

 

Προσκαλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να αφιερώσουν 15 λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
    Το ερωτηματολόγιο της έρευνας που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
    https://www.surveymonkey.com/r/energy-audits-sme

Σημείωση: Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί έως 49 εργαζομένους (ΕΜΕ) και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί από 50 έως 249 εργαζομένους (ΕΜΕ) και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

  • Μεγάλες επιχειρήσεις
    Το ερωτηματολόγιο της έρευνας που αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
    https://www.surveymonkey.com/r/energy-audits-big-enterprise

Σημείωση: Ως μεγάλη επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους (ΕΜΕ), ή / και της οποίας ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.