Ο Σ.Ε.Γ.Ε. μέλος της Εθνικής Σύμπραξης των Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών του Roma Civil Monitor 2021-2025

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

Έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου, ως Συντονιστής της Εθνικής Σύμπραξης των Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών του Roma Civil Monitor 2021-2025 για την Ελλάδα, είναι χαρά μας που ο Σ.Ε.Γ.Ε. επιλέχθηκε να συμμετάσχει ως επίσημο μέλος της  Εθνικής Σύμπραξης.

 Η πρωτοβουλία Roma Civil Monitor 2021-2025, με πλήρη τίτλο «Προπαρασκευαστική δράση – Roma Civil Monitoring: Ενίσχυση της ικανότητας και εμπλοκής της Κοινωνίας των Πολιτών των Ρομά και της Κοινωνίας των Πολιτών υπέρ των Ρομά στην παρακολούθηση και αποτίμηση πολιτικών», που εκκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στοχεύει να αναπτύξει και να ενισχύσει την ικανότητα των οργανώσεων Ρομά και μη-Ρομά να συνδράμουν στην παρακολούθηση των Εθνικών Στρατηγικών με την εφαρμογή μιας από «κάτω- προς τα πάνω» προσέγγισης (bottom-up approach) βασισμένη στην εμπειρία τους σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, μέσα από τις δράσεις της πρωτοβουλίας αυτής θα αποτυπωθεί η γνώση και η εμπειρία των οργανώσεων αυτών σε τοπικό επίπεδο, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο να αντανακλούν τις ανάγκες των κοινοτήτων Ρομά.

Τις προηγούμενες ημέρες, 1&2 Φεβρουαρίου, είχαμε την χαρά να συμμετάσχουμε στην 1η συνάντηση του εταιρικού σχήματος, για την παρουσίαση του προγράμματος, των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί, συζητώντας για τα νέα πεδία πολιτικής του πλαισίου για την Ισότητα, Συμπερίληψη και Συμμετοχή των Ρομά.

Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι φορείς που συντονίζουν την πρωτοβουλία με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι εξής:  Central European UniversityERGO NetworkFundación Secretariado Gitano, και European Roma Rights Centre.

DAY 1. 

DAY 2.