ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ WE TOUR 6

Posted by: sege_admin
Category: Νέα

Φεβρουάριος 2023

Νο 6 /2023

 

 Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου

Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Ενδυνάμωση των Γυναικών μέσω του Τουρισμού” (WETOURBSB1030)

 

 Η 6η επιστολή διαδίδει την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον τουρισμό. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την πλήρη έκθεση παρακάτω:

Ο UNWTO συνεργάστηκε με τις γυναίκες του ΟΗΕ, τη γερμανική υπηρεσία ανάπτυξης GIZ, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Amadeus για τη δημιουργία της “Παγκόσμιας έκθεσης για τις γυναίκες στον τουρισμό, δεύτερη έκδοση”. Η μελέτη συγκεντρώνει τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία καθώς και εμπεριστατωμένα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για να καταδείξει τη συμβολή του τουρισμού στον στόχο 5 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη – Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών. Η μελέτη αναλύει τα σημαντικότερα στοιχεία που συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων στον τουριστικό τομέα, επισημαίνει τις δυσκολίες και προσφέρει στρατηγικές για την άμβλυνση των ανισοτήτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τουρισμού για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βασικά Ευρήματα της Έκθεσης:

 Η έκθεση παραθέτει επτά βασικά συμπεράσματα και κάθε ένα από αυτά συνδέεται με μια αντίστοιχη σύσταση:

Βασικό Συμπέρασμα 1:

Οι στοχευμένες παρεμβάσεις από δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και φορείς της     κοινωνίας των πολιτών – όπως η προώθηση της ίσης αμοιβής, η αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και η πρόσληψη γυναικών σε θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου – συμβάλλουν στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για τις γυναίκες στον τουρισμό.

Βασικό Συμπέρασμα 2:

Οι ευαίσθητες ως προς το φύλο νομικές και μακροοικονομικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο αυξάνουν την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον τομέα του τουρισμού, όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

Βασικό Συμπέρασμα 3:

Οι επενδύσεις στην κατάρτιση δεξιοτήτων για τις γυναίκες – συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε κοινωνικές δεξιότητες και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες κατάρτισης – και η κατάρτιση για την ισότητα των φύλων σε ολόκληρο τον τομέα, οδηγούν σε μεγαλύτερα αποτελέσματα για την ισότητα των φύλων.

Βασικό Συμπέρασμα 4:

Οι στρατηγικές ισότητας των φύλων για τον τομέα του τουρισμού είναι ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωση των γυναικών και πρέπει να υποστηρίζονται από θεσμική και δημοσιονομική στήριξη.

Βασικό Συμπέρασμα 5:       

Οι γυναίκες μπορούν να ενδυναμωθούν πολιτικά και κοινωνικά μέσω του τουρισμού, όταν δημιουργούνται δεσμοί με την ευρύτερη κοινότητα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Βασικό Συμπέρασμα 6:

Όταν παρέχεται στοχευμένη κατάρτιση ευαισθητοποιημένη ως προς το φύλο και οι γυναίκες έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη τεχνολογία, η ψηφιοποίηση του τουρισμού μπορεί να προσφέρει συναρπαστικές νέες ευκαιρίες για την καινοτομία και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Βασικό Συμπέρασμα 7:

Η διαθεσιμότητα δεδομένων για τον τουρισμό με ανάλυση κατά φύλο, επιτρέπει την καλύτερη στόχευση σε σχέση με το φύλο στον τομέα και οδηγεί σε μεγαλύτερη ενδυνάμωση των γυναικών.

 

 


Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Black Sea Basin 2014-2020 ΣΕΓΕ – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος Μάρτιος 2023

Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Black Sea Basin 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και από τις συμμετέχουσες χώρες.: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατίας της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του έργου WETOUR και δεν αντανακλά κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.