ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ WE TOUR 5

Posted by: sege_admin
Category: Νέα

Ιανουάριος 2023

Νο 5/2023

  

Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου

Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω του τουρισμού ” (WETOURBSB1030)

 

 Πρόγραμμα κατάρτισης του WE TOUR σε θέματα επιχειρηματικότητας, διοίκησης επιχειρήσεων και τοπικών πολιτικών:

 Μετά τη χαρτογράφηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γυναικών επιχειρηματιών στον τομέα του τουρισμού στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, οι εταίροι του έργου WE TOUR σχεδίασαν ένα καινοτόμο και διαδραστικό πρόγραμμα κατάρτισης για γυναίκες επιχειρηματίες, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και τις ικανότητες μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα κατάρτισης σχεδιάστηκε από εμπειρογνώμονες με σχετικές δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα κοινωνικής επικοινωνίας, ανάπτυξης επιχειρήσεων και τοπικών πολιτικών.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος WE TOUR είναι να εκπαιδεύσει τις γυναίκες επιχειρηματίες να διαχειρίζονται και να αναπτύσσουν αποτελεσματικά τις τουριστικές τους επιχειρήσεις και να προωθούν την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ως ελκυστικό τουριστικό προορισμό με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων εργαλείων μάρκετινγκ.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης χωρίζεται σε δύο κύρια μαθήματα, που περιλαμβάνουν πέντε (5) ενότητες το καθένα.

 

Μάθημα αριθ. 1: “Μάρκετινγκ και Διοίκηση στον Τουρισμό”

 Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, τόσο σε ιδιωτικό επίπεδο (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, B&B, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού, tour operators, διευθυντές και προσωπικό ταξιδιωτικών γραφείων), όσο και σε δημόσιο επίπεδο (οργανισμοί προώθησης του τουρισμού, τοπικές αρχές κ.λπ.), τις απαραίτητες δεξιότητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής διαχείρισης, με έμφαση σε τρία βασικά θέματα: ποιότητα της προσφοράς, επικοινωνία και μάρκετινγκ. Το μάθημα περιελάμβανε τις ακόλουθες 5 ενότητες:

  • Ενότητα 1 – Διαχείριση τουρισμού

Στόχος της Ενότητας 1.1 να δώσει στους συμμετέχοντες την ιδέα για τον τουρισμό ως οικονομική δραστηριότητα, τα είδη και τις μορφές του, να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για την έναρξη και τη διαχείριση (συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ) μιας τουριστικής επιχείρησης.

  • Ενότητα 2 – Προώθηση του τουρισμού

Στόχος της Ενότητας 1.2 είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ιδέα για την τουριστική προβολή, τις μορφές της και των μεθόδων της και να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να προωθήσουν τον τουρισμό και την τουριστική τους επιχείρηση.

  • Ενότητα 3 – Διεθνές Τουριστικό Μάρκετινγκ

Στόχος της Ενότητας 1.3 είναι να δώσει στους συμμετέχοντες μια ιδέα για τη διεθνή τουριστική αγορά, τις μορφές του διεθνούς τουριστικού μάρκετινγκ και να τους προετοιμάσει να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά και να συνεργαστούν διεθνώς.

  • Ενότητα 4 – Ψηφιακό Μάρκετινγκ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σκοπός της Ενότητας 1.4 είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την ιδέα του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στο διαδίκτυο και σχετικά με τα καλύτερα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και τους δικτυακούς τόπους ψηφιακών κρατήσεων.

  • Ενότητα 5 – Ταξιδιωτικός Πράκτορας

Στόχος της Ενότητας 1.5 είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την ιδέα του ταξιδιωτικού πράκτορα, του ταξιδιωτικού προϊόντος και να τους προετοιμάσει για τη δραστηριότητα των ταξιδιωτικών πρακτόρων.

 

Μάθημα αριθ. 2: TOPs – Αστυνόμευση προσανατολισμένη στον τουρισμό

 Προκειμένου να ασχοληθούν με τον τουρισμό και να επιτύχουν έναν βιώσιμο τουριστικό τομέα, υπάρχει μια σειρά θεμάτων στα οποία πρέπει να εμπλακούν οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες. Πολλά μπορούν να διδαχθούν από μια διεθνή ανταλλαγή απόψεων για τον τουριστικό τομέα γύρω από θέματα όπως η λογική πίσω από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πλαισίων πολιτικής, καινοτόμοι μηχανισμοί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ποιότητα και η βιωσιμότητα του τουρισμού, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι παγίδες και τα εμπόδια που αντιμετωπίστηκαν, και ο τρόπος με τον οποίο οι κοινότητες μπορούν να συμβάλουν στην προσέλκυση και τη διατήρηση του τουρισμού.

  • Ενότητα 1 – Κατανόηση του τουρισμού και των στατιστικών του.

Στόχος της Ενότητας 2.1 είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την ιδέα των τουριστικών φαινομένων, να ανακαλύψει τη φύση και να εξηγήσει τον ορισμό και τα στατιστικά στοιχεία του τουρισμού, να δημιουργήσει το υπόβαθρο για ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

  • Ενότητα 2 – Πώς να οικοδομήσουμε νέες και καινοτόμες πολιτικές για τον τουρισμό, οι οποίες να αντικατοπτρίζουν τα τοπικά χαρακτηριστικά και να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες.

Σκοπός της ενότητας 2.2 είναι να δώσει στους συμμετέχοντες στην κατάρτιση την ιδέα των στόχων και των σκοπών της τουριστικής πολιτικής, καθώς και των δράσεων για την εκπλήρωση των στόχων και την προσέγγιση των στόχων, να ανακαλύψουν οι συμμετέχοντες τη σχέση μεταξύ του ρόλου του τουρισμού και των στόχων της τουριστικής πολιτικής και να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συμβάλουν στην παροχή βιώσιμου, υπεύθυνου και καθολικά προσβάσιμου τουρισμού και να επωφεληθούν από αυτόν τον τουρισμό.

  • Ενότητα 3 – Ποιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να αναπτυχθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η κάθετη και οριζόντια συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών

Στόχος της Ενότητας 2.3 είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την ιδέα για τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα του τουρισμού, να πείσει τους συμμετέχοντες για τη σημασία του κοινού οράματος και της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, ως βασικού παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να δώσει στους συμμετέχοντες την ιδέα για τους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

  • Ενότητα 4 – Πώς να οικοδομήσουμε επιχειρηματικές, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τουριστικές ικανότητες και να αναπτύξουμε ειδικές τουριστικές δεξιότητες

Στόχος της ενότητας 2.4 είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την ιδέα για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την επιχειρηματικότητα και τις ειδικές τουριστικές δεξιότητες και ικανότητες για τον βιώσιμο τουρισμό.

  • Ενότητα 5 – Πώς να αξιοποιηθούν τα τοπικά πλεονεκτήματα για την αξιοποίηση ενός τόπου και πώς να εμπλακούν οι τοπικές κοινότητες σε αυτή τη διαδικασία.

Στόχος της ενότητας 2.5 είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την ιδέα για τον βασικό και ευεργετικό ρόλο του τουρισμού για τις χώρες και τις κοινότητες υποδοχής και να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συμβάλουν στη διατήρηση, την ανάπτυξη και την ορθολογική χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τουριστικών πόρων.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα εφαρμοστεί πιλοτικά κατά τη διάρκεια τοπικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σε όλες τις χώρες εταίρους (Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, Αρμενία, Γεωργία). Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες!

 

 

Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020

ΣΕΓΕ – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Σεπτέμβριος 2021

Το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και από τις συμμετέχουσες χώρες: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του έργου WETOUR και δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.