ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ WE TOUR 4

Posted by: sege_admin
Category: Νέα
Δεκέμβριος 2022
Νο 4/2022

 

 Ενημερωτικό Δελτίο του Έργου

Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω του τουρισμού(WETOUR – BSB1030)

 

 Χαρτογράφηση των ικανοτήτων και των αναγκών της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

 Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την ενδυνάμωση των γυναικών και έχει αυξηθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών. Ωστόσο, παρά την αύξηση αυτή, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των φύλων στο επιχειρηματικό τοπίο. Για να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν οι δυνατότητες των γυναικών επιχειρηματιών στον τομέα αυτό, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι ικανότητες και οι ανάγκες τους.

Οι εταίροι του έργου WE TOUR εκπόνησαν έρευνα για να προσδιορίσουν τις ικανότητες, τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τις ανάγκες των επιχειρηματιών, των ΜΜΕ και των νέων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Η έρευνα αυτή διανεμήθηκε από τους εταίρους μεταξύ των ΜΜΕ και των νέων επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μια συγκριτική έκθεση που εκπονήθηκε σχετικά με τις ικανότητες και τις ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Αρμενία και τη Γεωργία.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια προεπισκόπηση των κύριων ευρημάτων:

Ελλάδα

 Στην Ελλάδα, η τουριστική βιομηχανία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της χώρας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% του ΑΕΠ της. Σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 31% του συνόλου των επιχειρηματιών στη χώρα. Ενώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και σε αυτόν τον κλάδο.

Σχετικά με τις δεξιότητες, στην Ελλάδα, οι γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού πρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητες μάρκετινγκ και οικονομικής διαχείρισης. Η έρευνα της WE TOUR διαπίστωσε ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες τείνουν να λειτουργούν μικρές επιχειρήσεις, με περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης και μάρκετινγκ. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα και έργα που παρέχουν κατάρτιση σε θέματα μάρκετινγκ και χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Βουλγαρία

 Στη Βουλγαρία, η τουριστική βιομηχανία αποτελεί επίσης ουσιαστικό παράγοντα της οικονομίας της χώρας, με ρυθμό ανάπτυξης 4,4% το 2019. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η χώρα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά γυναικείας επιχειρηματικότητας στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, περίπου το 46% του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Βουλγαρία ανήκει σε γυναίκες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού.

Στη Βουλγαρία, οι γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού χρειάζονται υποστήριξη για να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να βελτιώσουν τις δυνατότητες δικτύωσής τους. Λόγω της θέσης της χώρας, έχει μια μοναδική θέση ως πύλη τόσο προς την Ευρώπη όσο και προς την Ασία, η οποία προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για τον τουρισμό. Ωστόσο, τα ψηφιακά και οικονομικά εμπόδια και η έλλειψη ευκαιριών δικτύωσης μπορούν να περιορίσουν την επιτυχία των γυναικών επιχειρηματιών στον τομέα του τουρισμού.

Τουρκία

 Στην Τουρκία, η τουριστική βιομηχανία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 12% του ΑΕΠ της. Σύμφωνα με έκθεση του Τουρκικού Στατιστικού Ινστιτούτου, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 22% του συνόλου των επιχειρηματιών στη χώρα. Επιπλέον, έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) διαπίστωσε ότι η συμμετοχή των γυναικών στον τομέα του τουρισμού στην Τουρκία είναι περιορισμένη λόγω των κοινωνικών κανόνων και των προκαταλήψεων λόγω φύλου.

Στην Τουρκία, οι γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού χρειάζονται υποστήριξη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στο μάρκετινγκ και την ηγεσία. Σύμφωνα με την έρευνα της WE TOUR, οι γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού τείνουν να συγκεντρώνονται σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης και χαμηλής αμοιβής. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα και τα έργα που παρέχουν κατάρτιση στην ηγεσία και τη διαχείριση μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες επιχειρηματίες του τομέα αυτού να αναλάβουν πιο εξέχοντες ρόλους και να αυξήσουν τα εισοδήματά τους.

Αρμενία

 Στην Αρμενία, η τουριστική βιομηχανία είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8% μεταξύ 2016 και 2019. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 26% του συνόλου των επιχειρηματιών στη χώρα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού.

Στην Αρμενία, οι γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού χρειάζονται υποστήριξη για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στο μάρκετινγκ και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Η θέση της Αρμενίας στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ασίας προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για τον τουρισμό. Ωστόσο, τα οικονομικά εμπόδια και η έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση μπορούν να περιορίσουν την επιτυχία των γυναικών επιχειρηματιών στον τομέα αυτό.

Γεωργία

 Στη Γεωργία, η τουριστική βιομηχανία είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας, συμβάλλοντας περίπου στο 7% του ΑΕΠ της χώρας. Σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 29% του συνόλου των επιχειρηματιών στη χώρα. Επιπλέον, έκθεση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) διαπίστωσε ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού στη Γεωργία αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση, της έλλειψης ευκαιριών κατάρτισης και δικτύωσης και των προκαταλήψεων λόγω φύλου.

Στη Γεωργία, οι γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού χρειάζονται υποστήριξη για να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και τις δεξιότητες μάρκετινγκ. Η έρευνα της WE TOUR διαπίστωσε ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού στη Γεωργία αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και πόρους μάρκετινγκ. Προγράμματα και έργα που παρέχουν κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες και μάρκετινγκ μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες επιχειρηματίες του τομέα αυτού να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά στην αγορά.

Συνολικά, ο προσδιορισμός των ικανοτήτων και των αναγκών των γυναικών επιχειρηματιών στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Αρμενία και τη Γεωργία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που μπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους. Παρόλο που οι ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών ποικίλλουν σε αυτές τις χώρες, υπάρχουν ορισμένα κοινά θέματα, όπως η ανάγκη για κατάρτιση σε θέματα μάρκετινγκ, χρηματοδότησης, ηγεσίας, διαχείρισης και ψηφιακών δεξιοτήτων. Με την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, οι εταίροι του έργου WE TOUR ελπίζουν να δημιουργήσουν ένα πιο περιεκτικό και υποστηρικτικό περιβάλλον για τις γυναίκες επιχειρηματίες του τομέα, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των γυναικών.

 

 

Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020

ΣΕΓΕ –  Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Σεπτέμβριος 2021

Το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και από τις συμμετέχουσες χώρες: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του έργου WETOUR και δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.