ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ WE TOUR

Posted by: sege_admin
Category: Δελτία Τύπου, Νέα

Ιούλιος 2021

Για άμεση δημοσίευση

Press release

 

Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women through Tourism (WETOUR – BSB1030)

Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω του τουρισμού

 

Δελτίο τύπου: WE TOUR

Τοποθεσία: Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (Ελλάδα, Γεωργία, Βουλγαρία, Αρμενία, Τουρκία)

Εταίροι του έργου: ΣΕΓΕ, GAWB, BAA, ARMECAS, KAGIDER

Διάρκεια: 26/06/2021 – 25/06/2023

 

Μόλις ξεκίνησε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα που χρηματοδοτήθηκαν ποτέ από το πρόγραμμα ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 για την ενδυνάμωση των γυναικών στον τουρισμό. Το έργο WE TOUR – “Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women through Tourism” στοχεύει στη δημιουργία ενός διασυνοριακού επιχειρηματικού δικτύου στην περιοχή της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας, ενισχύοντας, υποστηρίζοντας και αναπτύσσοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσω του τουρισμού και παρέχοντας στις γυναίκες νέες οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες.

 

Οι δυσκολίες

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι ένας αναδυόμενος τομέας στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, μια πραγματική κινητήρια δύναμη στη σημερινή σύγχρονη οικονομία. Διαμορφώνουν και επαναπροσδιορίζουν τον εργασιακό χώρο, τα επιχειρηματικά δίκτυα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τον πολιτισμό, αλλά στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αντιπροσωπεύει ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Παρά τη μακροχρόνια παράδοση της Ανατολικής Ευρώπης στην επίσημη υποστήριξη της ισότητας των φύλων, η ανισότητα των φύλων στην ηγεσία, τη λήψη αποφάσεων, την εκπαίδευση και η επιδείνωση της θέσης των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή εξακολουθούν να υφίστανται στην περιοχή της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. Οι κοινωνικοπολιτιστικοί περιορισμοί έχουν περιορίσει την πρόσβαση των γυναικών σε μια ουσιαστική επιχειρηματική εμπειρία και έχουν οδηγήσει σε σταδιοδρομία που διακόπτεται από τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Επιπλέον, οι γυναίκες διαθέτουν λιγότερο ανθρώπινο κεφάλαιο για τη διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Μόνο το 32% των επιχειρηματιών της περιοχής είναι γυναίκες και οι ευκαιρίες χάνονται σε μια εποχή που η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα όλων των κυβερνήσεων της Ευρώπης.

Γενικά, η επιχειρηματικότητα θεωρείται βασικός μοχλός οικονομικής επιτυχίας, αλλά λίγες συντονισμένες πρωτοβουλίες απευθύνονται στις γυναίκες. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο τουρισμός έχει γίνει μια από τις κύριες πηγές εισοδήματος τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, με όγκο επιχειρήσεων που ισοδυναμεί ή ξεπερνά τις εξαγωγές πετρελαίου, τα προϊόντα διατροφής ή την αυτοκινητοβιομηχανία. Τα ταξίδια και ο τουρισμός έχει αποδειχθεί ότι παρέχουν στις γυναίκες περισσότερες ευκαιρίες για ενδυνάμωση σε σύγκριση με άλλες βιομηχανίες, γεγονός που δίνει στον τομέα αυξημένη ευθύνη για την πρόοδο των γυναικών.

Οι χώρες γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά μέσα πολιτικής και έργα προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών επιχειρηματιών. Λίγες χώρες έχουν υιοθετήσει μια σαφή πολιτική για να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τις γυναίκες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να γίνουν πιο φιλόδοξες. Γενικά, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε τομείς υψηλής ανάπτυξης και απασχολούν λιγότερους εργαζομένους από τους άνδρες.

 

Η λύση

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές περιοχές της Ευρασίας. Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί σήμερα πηγή εσόδων για τις περισσότερες χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Η Μαύρη Θάλασσα διαμορφώνεται ως μια συνεκτική περιοχή και ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός όχι μόνο για τους ξένους επισκέπτες αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους της. Οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας προσελκύουν σχεδόν το 12% του παγκόσμιου τουρισμού ή περισσότερους από 106 εκατομμύρια τουρίστες. Αυτό που καθίσταται σημαντικό για το δυναμικό της περιφερειακής συνεργασίας είναι η ταχεία αύξηση των ενδοπεριφερειακών τουριστικών ροών τα τελευταία χρόνια, μια τάση που δεν υπήρχε τη δεκαετία του 1990 Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχει πολύ πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά δεν είναι τόσο διάσημος και ελκυστικός τουριστικός προορισμός.

Η περιοχή είναι σχετικά υποανάπτυκτη, ιδίως σε σύγκριση με άλλες πανευρωπαϊκές τουριστικές ζώνες. Προκλήσεις όπως η έλλειψη υποδομών, η χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών και η χαμηλή απασχόληση στον τομέα του τουρισμού, ιδίως για τις γυναίκες, στέκονται εμπόδιο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τουριστικοί φορείς και πράκτορες που βρίσκονται σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς αντιμετωπίζουν την πρόκληση να προωθήσουν αποτελεσματικά και στοχευμένα τους προορισμούς τους. Η έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υφιστάμενων και δυνητικών ενδιαφερομένων στην αλυσίδα αξίας (χρήση εργαλείων ΤΠΕ, δικτύωση, στρατηγική σκέψη, σχεδιασμός καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και δεσμευμένων / παρεπόμενων προϊόντων κ.λπ.) εμποδίζει την καθιέρωση μιας πιο βιώσιμης και οικονομικά βιώσιμης προσέγγισης για την προώθηση της περιοχής ως τουριστικού προορισμού hotspot.

Το έργο WE TOUR, συνδέεται στενά με τις κοινές προκλήσεις της περιοχής του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρόκειται να δημιουργήσουν μια ισχυρή εταιρική σχέση στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας, όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των χωρών που εκπροσωπούν. Επίσης, τα κύρια καθήκοντα του WETOUR είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων σε συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιες αρχές και η μεταφορά γνώσεων μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων που συνδέονται με τους στόχους του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει 5 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες – 4 ενώσεις γυναικών επιχειρηματιών από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία και την Τουρκία και 1 τουριστική ένωση από την Αρμενία. Κάθε εταίρος έχει διαφορετικό ρόλο στον επιχειρηματικό τομέα και διαφορετικές αρμοδιότητες στην υλοποίηση του έργου. Οι εταίροι του έργου θα ενώσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου επιχειρηματικού πλαισίου για την ανάπτυξη του τουρισμού και την προώθηση της μακροπεριφέρειας της Μαύρης Θάλασσας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού.

Η σύμπραξη θα διεξάγει κυρίως παρόμοιες δραστηριότητες με διασυνοριακό αντίκτυπο. Η διασυνοριακή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας, διότι θα παρέχει στις γυναίκες βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένες πολιτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην περιοχή, προκειμένου να τις φέρει πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.

Η σύμπραξη WE TOUR θα επιτύχει τους στόχους της εφαρμόζοντας τις ακόλουθες προσεγγίσεις:

  • διακλαδική προσέγγιση με γνώμονα τη συνεργασία μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων
  • προσέγγιση με γνώμονα τη στρατηγική που προωθεί την προώθηση της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και την αύξηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των γυναικών
  • εργασία στον τουρισμό

 

Τα αποτελέσματα

Το έργο WETOUR εργάζεται για να φέρει τις γυναίκες πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, επομένως τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:

  1. Ανάπτυξη ικανοτήτων γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού μέσω της ανάπτυξης και διοργάνωσης εκπαιδεύσεων και προγραμμάτων στην επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού, τη διοίκηση επιχειρήσεων και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Τουλάχιστον 500 γυναίκες, επαγγελματίες της νεολαίας και γυναίκες επιχειρηματίες, θα εκπαιδευτούν πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και να αναπτύσσουν την επιχείρησή τους, πώς να ασχολούνται με τον τουρισμό και να ενημερώνονται για τοπικά σχέδια και πολιτικές για τον τουρισμό. Από την άλλη πλευρά, η επιχειρηματικότητα στον τουρισμό θα προωθηθεί ως εργαλείο αυτοαπασχόλησης και μελλοντικής επαγγελματικής εξέλιξης.
  2. Αύξηση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, μέσω της δημιουργίας της πύλης “WE TOUR”. Το νέο περιφερειακό επιχειρηματικό δίκτυο θα δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο για την ανταλλαγή γνώσεων. Μέσω της πύλης “WE TOUR” οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την εθνική πολιτική για τις γυναίκες επιχειρηματίες, καθώς και πολύτιμες επαφές για διασυνοριακές επισκέψεις και συνεργασία, βέλτιστες πρακτικές, υποστήριξη στη διαχείριση επιχειρήσεων. Η πύλη θα στηρίξει τις μελλοντικές κοινές προσπάθειες για τη συζήτηση και την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας και εργαλείων σε λίγους για τη βελτίωση της υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο.
  3. Βελτίωση του ρόλου των γυναικών και στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην περιοχή BSB, μέσω της ανάπτυξης εκστρατείας ευαισθητοποίησης. Περισσότερα από 5.000 άτομα θα ενημερωθούν για το έργο.
  4. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών και των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων με τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου και o μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης μεταξύ οργανώσεων υποστήριξης γυναικών, επιχειρηματικών οργανώσεων, δημόσιων αρχών και άλλων τοπικών φορέων.

 

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020

SEGE – Greek Association of Women Entrepreneurs

July 2021

Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 is co-financed by the European Union through the European Neighbourhood Instrument and by the participating countries: Armenia, Bulgaria, Georgia, Greece, Republic of Moldova, Romania, Turkey and Ukraine.

This publication was produced with the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of WETOUR project and do not necessarily reflect the views of the European Union.

 

ΤΕΛΟΣ

 

Κατεβάστε το δελτίο τύπου ΕΔΩ