Δελτίο Τύπου του έργου PAL Women

Posted by: admin_artabout
Category: Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17  Δεκεμβρίου 2020

 

 

Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο Δελτίο Τύπου του έργου PAL Women!

Boosting Female Social Entrepreneurship and Enterprise Creation for Inclusion Groups 2019-1-CZ01-KA204-061118

 

Το Pal Women είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εταίρους από την Τσεχία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Σερβία και την Ελλάδα με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ένταξη των  γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων τους όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ καθώς και την ενίσχυση της πρόσβασής τους στην κατάρτιση και σε νέα προσόντα, μέσω της προώθησης της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας και της καθοδήγησης (mentoring).

Αποτελέσματα του 1ου Πακέτου Εργασιών

Σύμφωνα με το 1ο Πακέτο Εργασιών του έργου Pal Women, όλοι οι εταίροι συνέβαλαν στην εκπόνηση μιας Ευρωπαϊκής Έκθεσης Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων, διαθέσιμη στα Αγγλικά καθώς επίσης και στη γλώσσα κάθε εταίρου, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των γυναικών από 4 διαφορετικές ευάλωτες ομάδες (γυναίκες πρώην κρατούμενοι, γυναίκες Ρομά, γυναίκες θύματα βίας λόγω φύλου και γυναίκες μετανάστριες), τόσο στις χώρες των εταίρων, όσο και σε 16 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες.

Οι γενικοί στόχοι του 1ου Πακέτου Εργασιών ήταν να διερευνηθούν λεπτομερώς η κατάσταση, τα προβλήματα και οι δυνατότητες αξιολόγησης των δεξιοτήτων των γυναικών που ανήκουν σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες, με διαχωρισμό τους με βάση ηλικιακά κριτήρια, καθώς και να προταθούν μελλοντικές δράσεις για τους βασικούς ενδιαφερόμενους στην κάθε χώρα, με βάση τις επείγουσες ανάγκες τους, όπως αυτές έχουν αξιολογηθεί από τους εταίρους, και με βάση τις απαραίτητες δεξιότητες για την εκκίνηση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από άτομα με ειδικές ανάγκες ή από άτομα που βιώνουν κάποια ιδιαίτερη κατάσταση.

Με την ολοκλήρωση του 1ου Πακέτου Εργασιών, οργανώθηκαν από του εταίρους, συνολικά 8 ομάδες αξιολόγησης (focus groups) με τη συμμετοχή 10 έως 12 ενδιαφερόμενων σε κάθε χώρα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα από όλους τους εταίρους και συνολικά συμπληρώθηκαν 424 ερωτηματολόγια, με 381 από αυτά να προέρχονται από τις χώρες των εταίρων και τα υπόλοιπα 43, να συλλέγονται από άλλες χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Μια Διαδικτυακή Πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί, προκειμένου να φιλοξενήσει ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον, με σκοπό να διευκολύνει την εφαρμογή διαδικτυακών μαθημάτων μάθησης. Αυτή τη στιγμή, κάθε συνεργάτης παρέχει στο έργο 3 εμπειρογνώμονες ως εκπαιδευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια διαδικτυακή Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο και θα τους εισαγάγει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που έχει προηγουμένως προετοιμαστεί από τους εταίρους,  και το οποίο συμπεριλαμβάνει διαφορετικά θέματα σχετικά με τις βασικές διαδικασίες της επιχειρηματικότητας και τις στρατηγικές μάρκετινγκ.

Μελλοντικά βήματα…

Μετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών, τον Φεβρουάριο, θα ξεκινήσει και η πραγματική εκπαίδευση των εκπαιδευομένων. Σε αυτό το πιλοτικό στάδιο, οι γυναίκες από ευάλωτες ομάδες, που θα λάβουν μέρος, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου.

Επιπλέον, στην τελευταία φάση της υλοποίησης του έργου, θα δημιουργηθεί μια καινοτόμος διαδικασία καθοδήγησης (mentoring) με συνολική διάρκεια 6 μηνών, μέσω της οποίας τουλάχιστον 40 ενδιαφερόμενες γυναίκες επιχειρηματίες θα μπορέσουν να λάβουν μια αρχική υποστήριξη καθώς και συμβουλές από εμπειρογνώμονες του τομέα στον οποίο προσανατολίζονται ή στον οποίο θέλουν να εργαστούν.